Sans Doute 
ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst gewijzigd op 1 januari 2021

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

NAAM, wij, wij, ons van onze: sans doute, gevestigd in wielewaalstraat 36 8902 Hollebeke, ingeschreven met Btw-identificatienummer: BE 0873251408

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s). 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Klant”, hierna te noemen: “de opdrachtgever” en Sans Doute. Waarop Sans Doute deze voorwaarden van toepassing heeft niet voor zover van deze voorwaarden schriftelijk vastgelegd is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden gewijzigd alle voorstellen en procedures op alle aanbiedingen, aanbiedingen en contracten van Sans Doute en diens opdrachtgever.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor de medewerkers van de opdrachtgever en zijn directie.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen en aanbiedingen van Sans Doute zijn vrijblijvend, tot het onmiddellijk van levering door “de opdrachtgever”. Aanvaarding komt tot stand door ondertekening van “de samenwerkingsovereenkomst” door “de opdrachtgever”. De samenwerking een akkoord bij ondertekening en alle overeenkomsten en/of schriftelijke overeenkomsten.

2. Sans Doute kan niet aan zijn aanbiedingen van aanbiedingen worden indien "de opdrachtgever" kan een algemene overeenkomst van beschrijving bevatten.

3. De samenwerkingsovereenkomst in prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eerst in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder ontstaan ​​​​​​​​reis- en verblijf-, verzending- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Een verplichte prijsopgave verplicht Sans Doute niet tot het ontwikkelen van een gedeelte van de opdracht tegen een deel van de voorafgaande prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en overeenkomst

1. De tussen "de opdrachtgever" en Sans Doute wordt aangegaan voor de duur bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst van vastgelegd en schriftelijk anders overeenkomst.

2. De datum van levering wordt slechts als instructie geïnstrueerd en bindt BEDRIJFSNAAM niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

3. Sans Doute gegevens (originelen, informatie, documenten, originelen, beelden, logins, ea) en uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan helemaal "de opdrachtgever" deze juist en volledig aan BEDRIJFSNA ter beschikking gesteld indien en dit binnen de 5 werkdagen.

4. Sans Doute heeft uitvoering aan latente oorzaken door derden.

5. Sans Doute is goedgekeurd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Sans Doute is de uitvoering van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

2. "De opdrachtgever" maakt aan een zware contractuele wanprestatie en die "de opdrachtgever" niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling. In dit geval heeft Sans Doute het recht om de overeenkomst te schorsen eerst "de opdrachtgever" zijn verbintenissen is nagekomen, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te uitvoering.

3. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden gezien als een zware contractuele wan.

4. Bij de overeenkomst van de overeenkomst zal "de opdrachtgever"NAAM alle kosten die Sans heeft betaald, moet worden uitgevoerd als gevolg van deze termijn, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag dat Sans Doute nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd.

5. niet elke andere partij om elke partij een partij te beginnen met het proberen te voorkomen.

6. De kan te allen tijde schriftelijk van per mail worden beëindigd, één maand voor afloop van het lopende contract. Zonder deze opzegging, zal de overeenkomst uiteindelijk stilzwijgend worden verlengd met één maand.

7.Sans Doute heeft het recht bij elke verlenging nieuwe voorwaarden uit te werken en in de overeenkomst op te nemen. Sans Doute  verplicht zich de afgeleide hiervan op de hoogte te brengen.

8. Projecten die in de wacht staan” zijn gezet door Sans Doute van eerst de opdrachtgever”, geven geen begin tot schorsing van betaling.

9. De uitvoering van de overeenkomst van de arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. BEDRIJFSNAAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te zijn aan overmacht.

2. Onder overmacht in deze algemene voorwaarden verstaan: alle BEDRFSNAAM niet in staat zijn verplichtingen na te komen.

3. valt ook het slecht of niet na van de overeenkomst door derden van “de opdrachtgever” zelf.

4. Sans DOUte kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der overeenkomsten de overeenkomst te ontbinden de andere partij.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. betaald anders betaling, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, betaald anders door “de opdrachtgever” aangegeven. BEDRIJFSNAAM is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Sans Doute zijnde [ing +BE05 3 2601 8975].

3. Elke betaling aangerekend op de oorspronkelijke factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Toegestane aanbiedingen bij het niet van de voorwaarden

4. Betalingen aan derden, zoals: betalende aanmeldingen, registratie domeinnamen, bezoekers statistieken, hosting, mediabudgetten, conversievergoedingen, integraal aan de opdrachtgever worden uitgevoerd, volledig uitgevoerd aan de opdrachtgever te richten.

5. Betwingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur – per aangetekend schrijven – aan Sans DOUTE gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel van schorsing van verantwoorden.

6. Indien "de opdrachtgever" in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is "de opdrachtgever" van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente is, in het geval dat de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de "de opdrachtgever" in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien "de opdrachtgever" niet overgaat tot betaling binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling door Sans Doute, is de "de opdrachtgever" een nalatigheids-rente verschuldigd aan de rentevoet bepaald in Art. 5 wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

8. Alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van "de opdrachtgever". De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Sans Doute echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen de opgestelde kosten voor betalingen in documenten. De toekomstige uitvoeringskosten en de uitvoering van de toekomstige uitvoering. De opdrachtgever is over de verschuldigde gerechtelijke en executiekosten verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Sans – in het kader van de overeenkomst – in het kader van de overeenkomst – zaken, blijven eigendom vanans Doute eerst alle verplichtingen uit met Sans doute gesloten overeenkomst(en)damlijk is gekomen.

2. Door Sans Doute vallen zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Sans Doute aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot deze zaken is geregeld.

2. Sans Doute is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ​​​Sans Doute is uitgegaan van de namen “De uitvoeringe” ontworpen en / of onvolledig gegevens.

3. Sans Doute kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elk schade aan derde partijen, veroorzaakt door "de opdrachtgever", die kan ontstaan ​​uit het gebruik van haar producten of diensten.

4. Sans Doute kan niet worden veroorzaakt voor schade veroorzaakt wordt door "de opdrachtgever" zelf van door derde partijen (bijv. hosting, Affiliate sites, Google, ea)

5. Sans Doute is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van inkomsten die de betalingen van de tien gevolgen van de levering van tijdens de overeenkomst.

6. Indien Sans Doute aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BEDRIJFSNAAM beperkt tot maximaal de totale waarde van de gesloten overeenkomst.

7. Sans Doute is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst.

8. Sans Doute biedt geen garantie op succes, slaagkansen en rendement en kan voor het niet gerealiseerd worden van de resultaten ook niet aansprakelijk worden gesteld. Dit omdat deze beïnvloed worden door externe factoren, zowel online als offline, Sans Doute geen controle heeft. Bijvoorbeeld: acties van “de opdrachtgever” zelf, vande derde partijen zoals Google, Yahoo, Affiliate sites ea. Verder informatie de “de opdrachtgever” ook de online concurrentiegraad van willekeur van zoekmachines als werkende kracht op de resultaten.

9. Om het vooropgestelde doel van de overeenkomst te gerealiseerd, zal Sans Doute voor afgeleide diensten, software en diensten van andere partijen. Mediabudgetten die op voorhand worden opgesteld, zijn enkel indicatief en kunnen verschillen met de bedragen die door derde partijen worden gefactureerd. In van bedragen, de facturen van derde bedragen in de kwestie als werkelijke bedragen en/of bedragen.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

11. Onder intellectuele eigendommen wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendoms, maar niet rechten tot, auteursrechten, naburige modellen, logo's, tekeningen, of aanvragen tot registratie als tekening van model, octrooien, aanvragen tot octrooien , domeinnamen, 'know-how', rechten op databanken, computerprogramma's, enz.

12. "De opdrachtgever" waarborgt en vrijwaart Sans Doute voor de juistheid en volledigheid van alle materiaal en informatie, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door hem aan Sans Doute ter beschikking wordt uitgevoerd. Sans Doute  tegen elke mogelijke vorderingen van met betrekking tot deze informatie.

13. Bij elke bewerking (van aanpassing) door de opdrachtgever (van derden) aan de website (van aan de tools) waar Sans Doute zijn diensten op levert zal "de opdrachtgever" Sans Doute onmiddellijk in kennis stellen.

14. "De opdrachtgever" betekent dat de uitvoering en de diensten van Sans Doute worden beïnvloed en/of gehinderd, door die Sans Doute op voorhand niet ingelicht.

15. Sans kan niet aansprakelijk worden gesteld door het ontstaan ​​van de verplichtingen, genoemd onder artikel 2.

Artikel 10 Toepasselijk recht – de praktijk

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sans Doute partij uitsluitend is, is uitsluitend het recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis van toepassing in het buitenland uitvoering wordt gegeven van de bij de rechtsbe betrokken partij partij heeft.

2. De rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd om geschillen in kennis te nemen, tenzij de wet op te leggen anders voor schrijft. Niettemin heeft Sans Doute het recht het gemaakt voor te leggen aan de volgens de wet onmiddellijke rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de doen zij tot het uiterste ingespannen een onderlinge afstemming te slechten.

Artikel 11 Vindplaats en wijzigingsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Ieper

2. Van toepassing is altijd de laatste gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Sans Doute.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is bepalend voor de uitleg.
©2020 www.sansdoute.be


Powered By ClickFunnels.com